Regulamin sklepu LYSNE.PL

Właściciel/Sprzedawca:
SOLANO PAULINA CIEKOT, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573-274-24-88, REGON 366691265.
 
Adres Sprzedawcy: ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa
Adres e-mail Sprzedawcy: office@lysne.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 798 747 891
 
Numery rachunków bankowych Sprzedawcy: 
AION BANK (konto w PLN)
89 2910 0006 0000 0000 0274 9697
IBAN: PL89 2910 0006 0000 0000 0274 9697
 
REVOLUT BANK (konto w EURO)
LT96 3250 0686 1981 8463
IBAN: LT96 3250 0686 1981 8463
Kod BIC SWIFT: REVOLT21
Kod BIC banku pośredniczącego: CHASDEFX
 
 

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b) Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego. 

c) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

d) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym.

e) Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość Zamówienia.

f) Newsletter – usługa elektroniczna polegająca na możliwości otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia;

g) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

h) Regulamin – niniejszy dokument.

i) Sprzedawca – SOLANO PAULINA CIEKOT, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 573-274-24-88, REGON 366691265, e-mail: office@lysne.pl.

j) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

k) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

l) Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy interakcji za pomocą danych.

m) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

n) Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.

o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.lysne.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej  www.lysne.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. 

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, dostępem do poczty elektronicznej, przeglądarką Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera, włączeniem w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz JavaScript

5. Zalecane wymagania techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym obejmują: komputer z dostępem do Internetu, do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 93 lub nowszej, Edge w wersji 94 lub nowszej, Google Chrome w wersji 94 lub nowszej, Safari w wersji 14 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies. Zalecana rozdzielczość monitora to 1280 × 720 pikseli.

6. W przypadku oferowania wymienionych produktów/usług, Sprzedawca informuje na kartach produktów oraz na innych stronach informacyjnych sklepu o funkcjonalności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych. Ponadto Sprzedawca informuje o mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony, jak również o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności produktów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych.

7. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione, w związku z czym Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują ww. zagrożenia, np.  Antywirus.

8. Klient zobowiązany jest do:

a) podawania przy rejestracji i zamówieniu w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.

b) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów;

c) korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu. 

 

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a) Konto Użytkownika;

b) Newsletter;

c) Koszyk.

3. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

-   kliknięciu pola „Zarejestruj”.

4. Po rejestracji Konta, Klienta może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

5. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”. 

6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia pkt II. Ust.8 Regulaminu. 

7. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Klienta po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Klientów, którzy udostępnili Sprzedawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych. 

8. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newsletteru lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

9. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów. 

10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

11. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

12. Klient może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego wysyłając wiadomość e-mail na adres: office@lysne.pl lub pisemnie na adres: SOLANO PAULINA CIEKOT, ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3, 42-218 Częstochowa.

13. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

14. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści np. pisemnie na adres SOLANO PAULINA CIEKOT, ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3, 42-218 Częstochowa, w formie wiadomości e-mail: office@lysne.pl. 

15. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących ważnych przyczyn:

a) sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z regulaminem oraz zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego;

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;

c) Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub narusza postanowienia pkt II ust. 8 Regulaminu;

16. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.

17. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 dni. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.

18. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

IV. Zamówienia/ Umowa sprzedaży 

1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego 24h/7 dni, mailowo lub telefonicznie.

2. Składanie Zamówienia możliwe jest przez Użytkowników Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego. Składanie Zamówienia możliwe jest także bez formularza rejestracyjnego. W przypadku braku konta użytkownika Klient musi wypełnić osobny formularz zamówienia w zakresie danych, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.

3. W trakcie składania zamówienia elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. 

4. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko oraz adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta. 

5. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty. W stosunku do Klienta, który nie posiada Konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. W przypadku zamówień telefonicznych i za pośrednictwem maila po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pierwszą wiadomość e-mail od Sprzedawcy zawierającą informacje o treści zamówienia, warunkach umowy Sprzedaży, danych Klienta, wraz z udostępnionym Regulaminem do akceptacji. W celu zawarcia umowy Sprzedaży, Klient jest zobowiązany potwierdzić wolę jej zawarcia w odpowiedzi na powyżej opisaną wiadomość Sprzedawcy wraz z akceptacją udostępnionego Regulaminu. Następnie Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia

8. Cała wartość zamówienia obejmuje cenę towaru i koszty wysyłki. 

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

10. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

V. Ceny i Płatności

1. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem

b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

DANE FIRMY
SOLANO Paulina Ciekot
ul. Chłopska 19
42-271 Częstochowa
NIP 573-274-24-88
REGON 366691265
 
NUMERY RACHUNKÓW KONT BANKOWYCH
AION BANK (konto w PLN)
89 2910 0006 0000 0000 0274 9697
IBAN: PL89 2910 0006 0000 0000 0274 9697
 
REVOLUT BANK (konto w EURO)
LT96 3250 0686 1981 8463
IBAN: LT96 3250 0686 1981 8463
Kod BIC SWIFT: REVOLT21
Kod BIC banku pośredniczącego: CHASDEFX
 

c. Płatności online Tpay 

W ramach tej formy płatności dostępne są: BLIK, PRZELEW ONLINE lub TRADYCYJY na konto Tpay, PORTFELE ELEKTONICZNE (typu Google Pay czy Apple Pay), raty z Banku Pekao, odroczone płatności PayPo oraz Twisto.

d. Płatność online Przelewy24 (Ta forma płatności oprócz przelewów online i tradycyjnych oraz BLIK udostępnia LIMIT 24NOW oraz RATY i ODROCZONE PŁATNOŚCI).

e. odroczone płatności PayPo oraz raty

(W ramach płatności RAT i ODROCZOYCH PŁATNOŚCI Przelewy24 udostępniają:

- RATY z Santander Banku, mBanku oraz Alior Banku

- PŁATNOŚCI ODROCZONE PayPo).

3. Płatność online obsługuje:

a) Przelewy 24 (PayPro SA (PayPro) –Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.).

b) Tpay - Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości. 

4. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

6. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.

7. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.

8. Dokument fiskalny w postaci faktury bądź paragonu dołączany jest do przesyłki. Znajduje się pod listem przewozowym przyklejonym na przesyłce lub w paczce wraz z ulotką z instrukcją obsługi. W przypadku wyboru faktury istnieje możliwość przesłania jej duplikatu w dowolnym czasie. Ze względu na nowelizację ustawy o VAT od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu.

9. Klient upoważnia jednocześnie Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).  

VI. Dostawa

1. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa odbywa się na terytorium RP oraz krajów Unii Europejskiej. 

2. Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

3. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty lub Usługi Dodatkowe nimi objęte.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Paczkomat InPost,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: SALON Z OŚWIETLENIEM LYSNE.PL, ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3, 42 - 218 Częstochowa.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość końcowej opłaty może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa. Sprzedawca może przewidzieć, że określone formy dostawy są darmowe.

6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Produktu.

7. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.

8. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

9. W przypadku, gdy zamówione Produkty mają różne terminy dostawy, najdłuższy termin dotyczy całego Zamówienia.

10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 11), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

11. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

13. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

14. Podczas dostarczenia przesyłki Klient zobowiązuje się do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera. Przy stwierdzeniu uszkodzenia opakowania lub produktu należy sporządzić wraz z kurierem protokół uszkodzenia towaru zwracając szczególna uwagę na odpowiedni opis uszkodzenia produktu oraz opakowania zewnętrznego (stanowi to podstawę reklamacji). Protokół taki należy przesłać droga mailową do Biura Obsługi Klienta. Przy stwierdzeniu uszkodzenia/zniszczenia przesyłki przydatne będą również zdjęcia. 

15. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

16. Lampy sprzedawane są bez żarówek.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w ust.6 niniejszego Regulaminu. 

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na przykład pisemnie na adres:

 
SOLANO PAULINA CIEKOT – LYSNE.PL
ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3
42-218 Częstochowa
e-mail: reklamacje@lysne.pl 
 

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4. W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 

6. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

W przypadku innych umów zawartych na odległość bieg terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej umowy.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: 

SOLANO PAULINA CIEKOT – LYSNE.PL
ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3
42-218 Częstochowa
 

10. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu.

11. Zastrzegamy prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysłanych za pobraniem oraz do paczkomatów InPost.

12. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

13. [WYŁĄCZENIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY] Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

VIII. Tryb reklamacyjny 

1. W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta (rozdział 5A).

2. Reklamacje można złożyć pisemnie na adres: 

SOLANO PAULINA CIEKOT – LYSNE.PL
ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3
42-218 Częstochowa, 
e-mail: reklamacje@lysne.pl 

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

4. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

5. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

6. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Do produktów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 Ustawy o Prawach konsumenta stosuje się odpowiednio.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.

8. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

9. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

10. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;

b) sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;

c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;

d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;

e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

11. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.

12. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 

13. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.

14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.

15. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

16. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.

17. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 

IX. Gwarancja

1. Sprzedawca udziela gwarancji na oprawy oświetleniowe sprzedawane w sklepie internetowym www.lysne.pl na okres 2 lat.

2. Gwarancja zaczyna swój bieg od daty wydania produktu Konsumentowi. Gwarancją objęte są wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych.

3. Aby skorzystać z prawa do gwarancji Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę mailowo (reklamacje@lysne.pl) o zaistniałej wadzie produktu. Po przesłaniu zdjęć ukazujących wadę produktu oraz opisu, Dział Reklamacji udzieli instrukcji dotyczących sposobu i terminu wysyłki. 

4. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia wykorzystanych materiałów, takich jak: matowienie powłok lakierniczych wskutek działania czynników atmosferycznych, procesu starzenia się, odbarwienia lub utraty elastyczności części z tworzywa sztucznego oraz szkód wynikających ze zdarzeń losowych, nadużycia, niewłaściwego użycia lub użycia z naruszeniem stosownych standardów, zasad lub instrukcji, w tym w szczególności obowiązujących w danym regionie najnowszych standardów w zakresie bezpieczeństwa. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego korzystania z oświetlenia, użycia go niezgodnie z przeznaczeniem, a także uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek eksploatacji: porysowania, zawilgocenia, itp.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

3. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do następujących przykładowych możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

4. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XI. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi wojną, epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 14 dni kalendarzowych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń. 

3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich. 

 

XII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności ” dostępnej na Stronie Internetowej. 

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania. 

2. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego wraz z terminem wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 
15.05.2024 r.