REKLAMACJA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

REKLAMACJA W KILKU KROKACH

Firma SOLANO Paulina Ciekot, ul. Chłopska 19, 42-271 Częstochowa, NIP 573-274-24-88 działająca pod marką LYSNE.PL odpowiada za oprawy oświetleniowe sprzedawane w sklepie internetowym www.lysne.pl z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia wydania towaru. Na podstawie art. 2 pkt 4a oraz art. 43a i nast. ustawy o prawach konsumenta nasza odpowiedzialność jako sprzedawcy z tytułu zgodności z umową jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich towarów dostępnych w naszym sklepie.

Jeżeli kupiony towar jest niezgodny z umową, jako Konsument możesz złożyć reklamację, w której określisz swoje żądanie dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową;
» przez naprawę lub wymianę;

» zwrotu całości bądź części wpłaconych środków;

» przez obniżenie ceny;

» odstąpienie od umowy.

 

KROK1: POINFORMUJ NAS O ZAISTNIAŁEJ WADZIE

Aby skorzystać z reklamacji niezgodności towaru z umową niezwłocznie poinformuj nas mailowo (reklamacje@lysne.pl) o zaistniałej wadzie produktu. Opisz zauważony brak zgodności towaru z umową i określ swoje żądanie przewidziane w ramach reklamacji. Warto złożyć reklamację niezwłocznie po zauważeniu wady – ze względów dowodowych. Termin przedawnienia roszczenia z tego tytułu wynosi 6 lat. Na reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową odpowiadamy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli termin ten będzie przekroczony, reklamacja automatycznie zostanie uznana za rozpatrzoną pozytywnie.

Podczas informowania nas o reklamacji warto przesłać zdjęcia ukazujące wadę produktu oraz wyczerpujący opis. Im lepiej przedstawisz nam zaistniałą wadę tym większe prawdopodobieństwo, że reklamacja zostanie uznana "od ręki".

W sytuacji wystąpienia braku zgodności towaru z umową możesz domagać się:

» naprawy towaru,
» wymiany towaru.


KROK 2: ODESŁANIE REKLAMOWANEGO TOWARU

Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową. Jesteśmy zobowiązani do odebrania towaru na swój koszt, a także poniesienia kosztów naprawy lub wymiany w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W przypadku odstąpienia od umowy zwracasz nam towar na nasz koszt.

Jeżeli w wyniku reklamacji doszło do naprawienia towaru, wymiany, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, konsument ma prawo żądać od sprzedawcy naprawienia szkody, którą poniósł z powodu nabycia towaru niezgodnego z umową. Jako szkodę w szczególności można potraktować:

» koszt odebrania towaru (np. osobiste koszty związane z wizytą w sklepie),

» odesłania towaru w związku z reklamacją, jego przewozu oraz ubezpieczenia (jeżeli był przesyłany),

» koszt zawarcia umowy,

» koszt przechowania towaru (np. w razie zwłoki w odbiorze reklamowanego towaru o dużych rozmiarach),

» inwestycje w towar, z których konsument nie odniósł korzyści.

Na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego, art. 43d ust. 4 i 5 oraz art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta masz prawo także starać się o zwrot opłat związanych w wykonaniem ekspertyz czy badań (np. rzeczoznawców), które potwierdziły przyczynę i istnienie niezgodności towaru z umową, w szczególności w sytuacji, gdy sprzedawca nie uznał reklamacji bez takich badań.

 

Towar wraz z formularzem reklamacyjnym z dopiskiem REKLAMACJA możesz odesłać na nasz adres lub zlecić nam jego odbiór:

SOLANO PAULINA CIEKOT - LYSNE.PL
ul. Szajnowicza - Iwanowa 55 lokal 3
42-216 Częstochowa

Formularz reklamacji możesz pobrać »tutaj«

 

KROK 3: POCZEKAJ NA NASZĄ DECYZJĘ

POZYTYWNE ROZPATRZENIE REKLAMACJI

Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel w jakim konsument go nabył. Jeżeli jednak spełnienie żądania konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy, to możemy:

» wymienić towar – zamiast go naprawić,
» naprawić towar – zamiast go wymienić.

Jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 

REKLAMACJA ROZPATRZONA NEGATYWNIE

Jeśli sprzedawca:

» odmówił naprawy lub wymiany towaru,
» nie naprawił lub nie wymienił towaru,
» próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową,
» 
oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta,

to konsument ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową – odstąpienia od umowy. Na podstawie art. 43d i 43e ustawy o prawach konsumenta jeśli brak zgodności z umową jest istotny, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca powinien zwrócić konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 

ZWROT POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW Z ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 43e ust. 5 ustawy o prawach konsumenta jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych w ramach tej samej umowy, to konsument może odstąpić od umowy w odniesieniu do:

» jedynie towarów niezgodnych z umową,
» zarówno towarów niezgodnych, jak i zgodnych z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

 

KIEDY TOWAR JEST ZGODNY Z UMOWĄ?

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

» opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
» przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, powinien:

» nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
» występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo,
być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,

» być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.


FORMULARZE REKLAMACYJNE

REKLAMACJA TOWARU (ŻĄDANIE NAPRAWY/WYMIANY)

REKLAMACJA TOWARU (ŻĄDANIE OBNIŻENIA CENY LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU ISTOTNEGO BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ BEZ WCZEŚNIEJSZEGO SKORZYSTANIA Z NAPRAWY/WYMIANY)

REKLAMACJA TOWARU (ŻĄDANIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY PO WCZEŚNIEJSZYM ŻĄDANIU NAPRAWY/WYMIANY)

REKLAMACJA TOWARU (ŻĄDANIE OBNIŻENIA CENY PO WCZEŚNIEJSZYM ŻĄDANIU NAPRAWY/WYMIANY)